Regulamin serwisu magazyn.hamag.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Serwis magazyn.hamag.pl (dalej zwany: "Serwis") jest prowadzony przez "Benchmark Sp. z o.o."  z  siedzibą w Poznaniu przy  ulicy  Wołczyńskiej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000295167,NIP 779-232-24-08, kapitał zakładowy 2.500.000 PLN.

  2. Definicje:
   • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu
   • Serwis – serwis internetowy. znajdujący się pod adresem internetowym magazyn. hamag.pl http://www.magazyn-hamag.pl
   • Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu

  3. Serwis obejmuje:
   1. serwis internetowy udostępniony w domenie internetowej magazyn.hamag.pl;
   2. czasopismo HAmag wydawane w wersji elektronicznej

  4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
   1. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
   2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
   3. oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.
   4.  

  5. W ramach Serwisu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym

  6. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Regulaminu odsyłają do uregulowań szczególnych.

  7. Regulamin korzystania z Serwisu jest dostępny dla wszystkich Użytkowników Serwisu pod adresem internetowym http://www.

  8. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Usług Serwisu.

  9. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

  10. Należy mieć na względzie, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści w Serwisie są pokrywane przede wszystkim z przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz reklamodawców w Serwisu. W związku z tym, Benchmark Sp. z o.o. zastrzega, że treści udostępniane w ramach Serwisu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.

  11. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Serwis powiadomi Użytkowników przed wejściem zmian w życie.

 2. Ochrona praw autorskich i innych praw
  1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i treści) należą do Benchmark Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej


 3. Zasady dotyczące technicznych przerw w działaniu Serwisu
  1. Benchmark Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu . W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Benchmark Sp. z o.o. podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.
  2. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu.

 4. Postanowienia końcowe
   Benchmark Sp. z. o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
   O każdej zmianie Regulaminu Serwis powiadomi Użytkowników przed wejściem zmian w życie na stronie http://www.magazyn-hamag.pl

  1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.